airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Afhængighed 

Ofte anvendes ordene misbrug og afhængighed som synonymer. Begreberne differentierer sig dog ved at afhængighedsbegrebet har fokus på fysiske og psykiske virkninger af vedvarende brug af fx rusmidler, mens misbrugsbegrebet i højere grad fokuserer på sociale skadevirkninger.

Afhængighed
Verdenssundhedsorganisationen (World Health Organization) opfatter afhængighed som en sygdom og har opstillet kriterier for afhængighed. Man betragtes som afhængig ved opfyldelse af tre eller flere kriterier vedvarende i 1 måned eller gentagne gange gennem 1 år.

Kriterierne er:

• Stærk trang til rusmidlet
• Svækket evne til at kontrollere adfærd forbundet med indtagelsen, herunder start, afslutning og mængde af indtag
• Fysiologiske abstinenser ved reduceret eller ophørt forbrug, hvilket kommer til udtryk ved abstinenssyndrom og/eller anvendelse af rusmidlet eller beslægtede rusmidler for at mindske eller undgå symptomer
• Toleranceudvikling, dvs. at et større indtag af stoffet er nødvendigt for at opnå tilsvarende virkning, som et lavere indtag tidligere har givet
• Optagethed af stoffet dominerer og andre interesser/glæder nedprioriteres og forsømmes
• Forbruget fortsættes på trods af kendte og betydelige skadevirkninger ved dette

Misbrug
Misbrug kan defineres som et forbrugsmønster af rusmidler, der medfører sociale, fysiske og/eller psykiske konsekvenser for brugeren af rusmidlerne samt dennes omgivelser. Misbrug kan også defineres som: ”Et forbrug af rusmidler, der afstedkommer klart påviselige sociale problemer, men som ikke opfylder mindst tre kriterier for afhængighed.”

Ved rusmidler forstås psykoaktive stoffer, der indtages uautoriseret og dermed ikke som lægeordinerede præparater, der indtages efter forskrifterne.

Centralt for begge definitioner er, at det ikke er rusmidlet eller brugeren, der afgør om der er tale om et misbrug, men de konsekvenser forbruget har. Hvad der karakteriseres som sociale problemer er i høj grad influeret af kulturelle og politiske forhold.

Fra et juridisk perspektiv defineres misbrug som ethvert forbrug af rusmidler, der i lovens forstand er illegalt, fx anvendelse af hash.

Afhængigt misbrug anvendes som betegnelse for et forbrug af rusmidler, der medfører rusmiddelrelaterede sociale problemer samtidig med at mindst tre kriterier for afhængighed er opfyldt.